ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่อาคาร1 อาคารอำนวยการ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง:
งบประมาณ:
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่อาคาร 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง:
งบประมาณ:
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่อาคาร 3 อาคารไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง:
งบประมาณ:
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่อาคาร 4 อาคารเรียนก่อสร้าง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง:
งบประมาณ:
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่อาคาร 5 อาคารอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง:
งบประมาณ:
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่อาคาร 6 อาคารเรียนพื้นฐาน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง:
งบประมาณ:
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่อาคารเรียนช่างยนต์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง:
งบประมาณ:
เพิ่มเติม..