ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 6 อาคารเรียนพื้นฐาน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :