ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร1 อาคารอำนวยการ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

เป็นอาคารคอนกรีต  2  ชั้น  ใช้เป็นอาคารอำนวยการ