สนับสนุนการศึกษา

นางรจนา สุวรรณศรี
ธุรการ/การเงิน

นางนิตย์ แก้วคำแสน
ธุรการ

นายไพศาล จันทร์ฤาไชย

นางสาวเบญจรัตน์ พัลวัน
ธุรการ/การเงิน