สมรรถนะแกนกลาง

นางผุสดี หอมจันทร์

หัวหน้าสมรรถนะแกนกลาง

นายสุรเชษฐ์ แก้วหาวงค์
ครูสอนวิทยาศาสตร์

นางสุกานดา แก้วหาวงค์
ครูสอนคณิตศาสตร์

นางสาวศิรินาฏ คุณเชียง
ครูสอนภาษาอังกฤษ