ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์

นายปรีชา จันทะนะ
หัวหน้าแผนกไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์

นายธรรมชาติ รัญโพธิ์
ครูสอนแผนกอิเล็กทรอนิกส์

นายไพบูลย์ ดวงปากดี
ครูสอนแผนกไฟฟ้า

นายณราช โถปาคำ
ครูสอนไฟฟ้า/อิเล็กฯ