ช่างยนต์

นายวิวัฒน์ พูศรีเทพ
หัวหน้าแผนกช่างยนต์

นายอังกฤษ สิทธิพา
ครูสอนช่างยนต์

นายศกุลวัฒน์ สินสำอาง
ครูสอนช่างยนต์