ฝ่ายบริหาร

นางพรไพลิน พรหมจรรยา
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ

นายชนะชัย อึ้งอารุณยะวี
ผู้ช่วยผู้จัดการ

นายสุรเชษฐ์ แก้วหาวงค์
รองผู้อำนวยการ

นายไพศาล จันทร์ฤาไชย
รองผู้อำนวยการ