คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายเชิดศักดิ์ พรหมพิทักษ์
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายกฤษกร ใยวังหน้า
ครูสอนคอมพิวเตอร์