หลักสูตรการศึกษา
หลักสูตรการศึกษา

ข้อมูลด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน

 

          C  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

                   1.)  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

                      1.1 ) สาขาวิชางานยานยนต์                         

1.2 )  สาขาวิชางานก่อสร้าง

1.3 )  สาขาวิชางานไฟฟ้ากำลัง             

1.4 )  สาขาวิชางานอิเล็กทรอนิกส์

                   2. ) ประเภทวิชาพณิชยการ

                      2.1 )  สาขาวิชางานการบัญชี                        

2.2 )  สาขาวิชางานคอมพิวเตอร์

 

    C  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

                   1.)  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

                   1.1 )  สาขาวิชางานเทคนิคยานยนต์                 

1.2 )  สาขาวิชางานไฟฟ้ากำลัง

1.3 )  สาขาวิชางานอิเล็กทรอนิกส์

    2.)  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

                   2.1)   สาขาวิชางานการบัญชี                        

     2.2 )  สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)