วิสัยทัศน์พันธกิจ
วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา  (Vision)

เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษา ที่พัฒนาวิชาชีพ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ บริการวิชาชีพ เสริมสร้างนวัตกรรม และเทคโนโลยีสู่สังคมอย่างมืออาชีพ

    พันธกิจของสถานศึกษา (Mission)

1.       จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถทางวิชาชีพ  และมีทักษะเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน 

2.      การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ให้ผู้เรียนมีทักษะในวิชาชีพที่หลากหลาย

3.      บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม

4.      ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างนวัตกรรม ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่

5.      การปลูกฝังให้ผู้เรียน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ขยันซื่อสัตย์  มีวินัย  มีความรับผิดชอบ  เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย  ประเพณีท้องถิ่น  รู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

6.      ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามระบอบประชาธิปไตย   อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข