ประวัติความเป็น
ประวัติความเป็น

โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อปีการศึกษา 2527 โดย ดร.ประภา  ภักดิ์โพธิ์ ผู้รับใบอนุญาต/ผู้ก่อตั้ง เปิดสอนหลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีีพ(ปวช.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ประเภทพาณิชยกรรม และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

ในปีการศึกษา 2554 โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ปัจจุบัน นางพรไพลิน  พรหมจรรยา ทายาทโดยชอบธรรม ผู้ขอและผู้รับโอนกิจการวิทยาลัย บริหารและอำนวยการสอนโดย นางพรไพลิน  พรหมจรรยา ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ